วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว
“เลี้ยงวัวปีหน้า ปลูกหญ้าปีนี้ ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไม่กลัวจน น้ำท่วมฝนแล้งเราไม่กลัว จะขายวัวซื้อข้าว”
คำพูดประโยคนี้ผมจำมาจากพี่สมจิตร อินทรมณี อดีตผู้อำนายการกองอาหารสัตว์ ท่านเขียนไว้นานแล้วตั้งแต่คราวที่เป็นผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ระหว่างปี 2531 ถึง 2537 นั่น เมื่อผมเดินทางไปนิเทศงานที่ศูนย์ฯนราธิวาส ปี 2552 ก็ยังเห็นเขียนติดไว้ที่หน้าคอกวัวของคุณประดับ เทพจันทร์ เกษตรกร บ้านโต๊ะเหม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส แต่ความหมายนี้ยังทันสมัยอยู่เสมอ และนำไปเขียนติดไว้ที่ ศูนย์ฯ/สถานีฯ หลายแห่ง

ทำไมถึงต้องมีการปลูกหญ้าเลี้ยงวัว? 
            เนื่องจากหญ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นคุณค่าทางอาหารต่ำผลผลิตก็น้อย และพื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะนับวันจะน้อยลงไม่เพียงพอสำหรับใช้เลี้ยงวัว ที่กินหญ้าเป็นอาหารหลัก หากเกษตรกรรู้จักปลูกหญ้าพันธุ์ดีในพื้นที่ของตนเอง เช่นใช้พื้นที่บริเวณหัวไร่ปลายนา หรือพื้นที่ว่างเปล่า ลงทุนปลูกเพียงครั้งเดียวต้นหญ้าจะคงอยู่ได้หลายปี แปลงหญ้าคุณภาพดีให้ผลผลิตสูงเพียงพอสำหรับเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเกี่ยวหญ้าธรรมชาติจากพื้นที่ไกลๆ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารหยาบให้กับเกษตรกร และการเลี้ยงวัวยังเป็นรายได้เสริมในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน นอกจากนี้การปลูกหญ้ายังช่วยป้องกันการพังทลายของดินด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมากๆหากทำเป็นแปลงหญ้าถาวร ระบบรากของต้นหญ้าจะช่วยยึดดินได้เป็นอย่างดี
สำหรับการทำแปลงหญ้านั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

           1. ประเภทถาวร เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องกันไป ปลูกครั้งแรกสามารถจัดการแปลงให้มีหญ้าคงอยู่ได้หลายปี แต่ผลผลิตจะลดลงเมื่อแปลงหญ้ามีอายุ 4 - 5 ปี จึงควรไถพรวนดิน หรือปลูกซ่อมเมื่อเห็นว่าแปลงเริ่มโทรมลงแล้ว
           2. ประเภทหมุนเวียน เป็นแปลงหญ้าที่แนะนำให้ปลูกในที่ดอน ดินไม่ดี หรือเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรใช้พื้นที่ปลูกพืชไร่จนดินเสื่อมคุณภาพทำให้ผลผลิตพืชไร่ลดลง ให้ปลูกหญ้าในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 3 ปีแล้วสลับไปปลูกพืชไร่อีก 2 ปีจะทำให้ได้ผลผลิตพืชไร่สูงขึ้น เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น  

การปลูกหญ้ามีวิธีการอย่างไร?  
           เกษตรกรสามารถเลือกปลูกหญ้าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์หญ้าและพื้นที่ปลูกดังนี้
            1. ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ กรณีที่เลือกปลูกหญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าอะตราตัม หรือหญ้าพลิแคทูลั่ม ซึ่งเป็นพันธุ์หญ้าที่ติดเมล็ดดี ก็ควรใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก เพราะจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการปลูกวิธีอื่น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีนี้ โดยอาจใช้วิธีโรยเป็นแถว หรือหว่านก็ได้

                   1.1 โรยเมล็ดเป็นแถว เป็นวิธีที่สะดวกต่อการดูแลกำจัดวัชพืชภายหลังปลูก เพราะเมื่อต้นกล้างอกขึ้นมาใหม่ๆจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นหญ้าที่เป็นวัชพืช หากปลูกเป็นแถวจะสังเกตได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นจากการเตรียมหาเมล็ดพันธุ์หญ้าไว้ให้พร้อม ไถและพรวนดินให้ละเอียด ใช้ไม้ขีดดินให้เป็นร่องเล็กๆลึกไม่เกิน 1 เซนติเมตร โรยเมล็ดตามร่องทิ้งระยะห่างระหว่างแถวไว้ประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร ไม่ควรกลบเมล็ดเนื่องจากเมล็ดหญ้ามีขนาดเล็กมากหากกลบลึกเกินไปจะทำให้เมล็ดหญ้าไม่งอก ให้ใช้อัตราปลูก 0.5-1 กิโลกรัมก็เพียงพอแล้ว

                      1.2 หว่านเมล็ด เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และประหยัดแรงงานที่สุด ถ้าหว่านเมล็ดให้กระจายได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงแล้วต้นหญ้าจะขึ้นคลุมพื้นที่ได้มากกว่าการหยอดเมล็ด ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าการโรยเมล็ดเป็นแถว แต่การกำจัดวัชพืชทำได้ยากกว่า เริ่มต้นจากการเตรียมหาเมล็ดพันธุ์หญ้าที่ต้องการปลูก และไถพรวนดินให้ละเอียด ด้วยการไถ 1 ครั้ง และพรวนดินอีก 1 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืชก่อนปลูก จากนั้นหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้าให้ทั่วทั้งแปลง ใช้อัตราหว่าน 2 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ควรกลบเมล็ดแต่อาจจะใช้ กิ่งไม้กวาดไปที่ผิวดินเพื่อให้เมล็ดหญ้าสัมผัสกับดินได้ดีขึ้น หากเลือกหว่านเมล็ดหญ้าในวันที่ดินมีความชุ่มชื้นพอสมควร เช่นหลังจากวันที่มีฝนตกจะทำให้เมล็ดหญ้างอกได้เร็วขึ้น

            2. ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ กรณีที่ใช้พันธุ์หญ้าแพงโกล่า หญ้าบาน่า และหญ้าเนเปียร์ ซึ่งเป็นพันธุ์หญ้าที่ไม่ค่อยติดเมล็ดจำเป็นต้องใช้ท่อนพันธุ์ปลูกแทน ให้เริ่มต้นด้วยการเตรียมท่อนพันธุ์จากแปลงหญ้าที่มีอายุมากกว่า 2 เดือน หากเป็นหญ้าบาน่า หรือหญ้าเนเปียร์จะต้องปลูกบนที่ดอนเมื่อเตรียมดินเสร็จแล้ว ตัดต้นหญ้าสับเป็นท่อนๆให้มีข้อติดมา 2-3 ข้อต่อท่อน นำมาใส่ในเข่งแล้วปิดด้วยกระสอบป่านลดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 2-3 คืน เมื่อท่อนพันธุ์เริมแตกรากและยอดใหม่จึงนำไปปลูกในแปลง ให้ขุดหลุมระยะระหว่างหลุม 75x75 เซนติเมตรวางท่อนพันธุ์เอียง 45 ? กลบโคนให้เรียบร้อย ถ้าใช้พันธุ์หญ้าแพงโกล่าให้ตัดท่อนพันธุ์ นำไปปลูกในที่ลุ่มซึ่งไถดินทำเทือกไว้แล้ว โดยปล่อยน้ำเข้าแปลงจนมีระดับน้ำสูงประมาณ 10 เซนติเมตร หว่านท่อนพันธุ์ลงไปให้ทั่วแปลง เสร็จแล้วใช้ไม้ไผ่นาบท่อนพันธุ์ให้จมลงใต้น้ำ ปล่อยแช่ท่อนพันธุ์ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์รากจะงอก จึงปล่อยน้ำออกจากแปลง ให้รากยึดดินได้พอดี และเจริญเติบโตแข่งกับวัชพืชได้                                                          
                                                                                            
ถ้าเลี้ยงวัว 1 ตัวควรปลูกหญ้ากี่ไร่?
เป็นคำถามที่ผู้เลี้ยงวัวมักจะสงสัยอยู่เสมอ การจะใช้พื้นที่กี่ไร่นั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ดินของเราด้วย ถ้าเป็นพื้นที่ดอนดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและอยู่นอกเขตชลประทาน ควรปลูกหญ้าอย่างน้อย 2 ไร่ ต่อวัว 1 ตัว ซึ่งพื้นที่ขนาดนี้จะเพียงพอสำหรับเลี้ยงในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ผู้เลี้ยงต้องเตรียมฟางหรือหญ้าแห้งไว้เสริมในช่วงฤดูแล้งด้วย จะทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดีขึ้น ในวันหนึ่งๆ สัตว์จะต้องการอาหารที่มีคุณภาพดีคิดเป็นวัตถุแห้งประมาณ 2.5-3.5% ของน้ำหนักตัว หากคิดเป็นปริมาณอาหารสดก็ประมาณ 10-15% ของน้ำหนักตัว เช่น วัวที่โตแล้วมีน้ำหนักประมาณ 400 กก. ต้องกินหญ้าสดประมาณ 40 กก. ต่อวัน ซึ่งแปลงหญ้า 1 ไร่ จะให้ผลผลิตหญ้าสดประมาณ 5 – 10 ตันต่อปี
         การปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มแปลงหญ้ามากเกินไป เป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งและมีผลเสียหลายอย่างต่อแปลงหญ้าคือ  
1. เมื่อหญ้าแต่ละต้นมีใบน้อย หญ้าจะเจริญเติบโตช้าและให้ผลผลิตต่ำ
2. เมื่อหญ้าไม่ค่อยมีใบที่จะคลุมแปลงไม่ทั่ว วัชพืชก็จะมีมากขึ้น
3. หญ้าจะไม่ค่อยแตกกอ
4. หากดินที่ใช้ปลูกเป็นดินทราย ในฤดูแล้งหากอาหารไม่พอสัตว์มักจะกัดและดึงต้นหญ้าขึ้นจากดินทำให้ต้องปลูกใหม่
5. หากปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มมากเกินไป ต้นหญ้าจะถูกแทะเล็มจนหมดและตายได้

การดูแลรักษาแปลงหญ้าอย่างไร? 
การปลูกหญ้านั้นมีการดูแลรักษาคล้ายๆกับการปลูกพืชโดยทั่วไป คือ กำจัดวัชพืช และการใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของหญ้า
            1. การกำจัดและควบคุมวัชพืช วัชพืชจะสร้างความเสียหายแก่แปลงหญ้าอย่างมาก หากไม่มีการควบคุมให้ดีในช่วง 2 เดือนแรกของการปลูก และเมื่อต้นหญ้าเจริญเติบโตดีแล้วก็จะสามารถคุมวัชพืชได้เอง มีวิธีการกำจัดและควบคุมวัชพืชดังนี้

                       1.1 ก่อนปลูกหญ้า ควรมีการไถกลบวัชพืช 1 ครั้ง ทิ้งระยะเวลาให้วัชพืชงอกขึ้นมาใหม่แล้วไถกลบวัชพืชอีกครั้ง อาจเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงเพื่อไม่ให้มีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นมาอีก จากนั้นให้คราดดินให้ละเอียด
1.2 หลังจากปลูกหญ้าแล้ว 3 - 4 สัปดาห์ ควรกำจัดวัชพืชอีกครั้ง
                      1.3 ถ้าปลูกหญ้าเป็นแถว ควรจะกำจัดวัชพืชโดยการใช้จอบถาก หรืออาจจะใช้แรงงานกระบือลากคราดพรวนดินไประหว่างแถว จะช่วยให้ต้นหญ้าสมบูรณ์เร็วขึ้น
                        1.4 การกำจัดวัชพืช ควรทำขณะที่ดินแห้ง เพื่อให้วัชพืชตายหมด
1.5 สัตว์จะเลือกกินแต่หญ้าทำให้มีวัชพืชเหลืออยู่ในแปลงฉะนั้นควรกำจัดวัชพืชออกไปก่อนที่จะออกดอกติดเมล็ด
1.6  ไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในแปลงหญ้า เพราะจะเป็นอันตรายต่อสัตว์
2. การใส่ปุ๋ย สามารถเลือกใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีได้ตามความเหมาะสมคือ
                       2.1 การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอกจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน และทำให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีแต่ต้องใช้ในปริมาณมากประมาณ 2-4 ตันต่อไร่ ถ้ามีไม่พอก็มักจะใส่ปุ๋ยเคมีควบคู่กันไป  
2.2 การใส่ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ให้ทั่วแปลงในอัตรา 50 กก./ไร่ ในช่วงเตรียมดิน และหลังจากตัดหญ้าทุกครั้งควรใส่ปุ๋ยยูเรียในอัตรา 10 กก./ไร่ ให้หมั่นสังเกตแปลงหญ้าหากมีสีเหลืองแสดงว่าขาดธาตุไนโตรเจนควรใส่ปุ๋ยยูเรีย และเมื่อใช้ปุ๋ยเคมีไปนานๆควรสลับมาใส่ปุ๋ยคอกบ้างจะช่วยให้ได้ผลผลิตหญ้าเพิ่มขึ้น 

การปลูกหญ้าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
การปลูกหญ้าจะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในพื้นที่ 1 ไร่ถ้าไม่รวมค่าแรงงานจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,170 บาทประกอบด้วย ค่าเตรียมดิน 300 บาท ค่าเมล็ดพันธุ์หญ้า 2 กิโลกรัมๆละ 60 บาท เป็นเงิน 120 บาท และค่าปุ๋ยเคมี 750 บาท

นำแปลงหญ้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร?
การใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้าทำได้ 2 แบบคือ
1. การตัดหรือเกี่ยวใช้เลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยวหญ้าควรคำนึงถึงผลผลิตและคุณภาพที่จะได้ด้วย ถ้าตัดหญ้าที่อายุยังน้อยจะได้ผลผลิตต่ำ แต่หญ้าจะมีคุณภาพดีโปรตีนสูงในทางกลับกัน ถ้าเก็บเกี่ยวในช่วงที่ต้นหญ้ามีอายุมากเกินไปผลผลิตที่ได้จะสูงแต่คุณภาพหญ้าต่ำ กรณีที่ปลูกด้วยเมล็ดต้องปล่อยให้ต้นหญ้าเจริญเติมโตมีระบบรากที่แข็งแรงก่อน ควรตัดครั้งแรกเมื่อต้นหญ้าอายุ 90 วันขึ้นไป หรือสังเกตว่าต้นหญ้าสมบูรณ์ดีแล้ว หลังจากนั้นให้ตัดหญ้าได้ทุกๆ 30-45 วัน พันธุ์หญ้าที่ใช้มักเลือกหญ้าที่มีต้นเป็นกอเพื่อสะดวกในการตัดเช่น หญ้ากินนีสีม่วง และหญ้าเนเปียร์ การเกี่ยวหญ้าจะกระทบกระเทือนต่อต้นหญ้าน้อยกว่าการปล่อยสัตว์ลงไปแทะเล็ม ผลผลิตจึงได้มากกว่าและคงอยู่ได้นานหลายปี ส่วนข้อเสียของการเกี่ยวหรือตัดหญ้าออกจากแปลงคือดินจะเสื่อมสภาพเร็วเนื่องจากธาตุอาหารในดินถูกนำออกไปพร้อมกับต้นหญ้า เกษตรกรควรมั่นดูแลใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอกบำรุงดินอยู่เสมอ     

            2. การปล่อยสัตว์แทะเล็ม ควรปล่อยให้ต้นหญ้าตั้งตัวดีเสียก่อนประมาณ 3 เดือนหลังปลูก ถึงค่อยปล่อยสัตว์ลงแทะเล็ม พันธุ์หญ้าที่นิยมใช้ได้แก่ หญ้ารูซี่ และหญ้ากินนีสีม่วง เกษตรกรมักจะทำเป็นแปลงหญ้าขนาดใหญ่ ช่วยลดค่าแรงงานในการตัดหญ้าและค่าปุ๋ยเนื่องจากสัตว์ลงไปแทะเล็มหญ้าในแปลงเองและถ่ายมูลลงไปในแปลงหญ้าด้วย แต่ผู้เลี้ยงต้องคอยดูแลไม่ปล่อยสัตว์แทะเล็มแปลงหญ้ามากจนเกินไป เพราะหญ้าอาจชะงักการเจริญเติบโต หรือตายได้ แนะนำให้ทำรั้วล้อมแปลงหญ้าเพื่อป้องกันสัตว์อื่นรบกวน และ ควรหว่านถั่วฮามาต้า หรือ ถั่วท่าพระสไตโล ผสมลงไปในแปลงหญ้าเพื่อช่วยบำรุงดิน และเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มากขึ้น

กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าพันธุ์ใดบ้าง?
การจะเลือกใช้หญ้าพันธุ์ใดนั้น ต้องคำนึงถึงลักษณะพื้นที่ที่จะปลูกเป็นสำคัญ
          1. พื้นที่ดอน พันธุ์ที่แนะนำคือ:
หญ้ารูซี่ เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นกึ่งเลื้อยกึ่งตั้ง ชอบดินที่มีการระบายน้ำดี เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ปลูกได้ทั้งเมล็ดและท่อนพันธุ์ โตเร็ว เหมาะสำหรับปล่อยสัตว์แทะเล็ม หรือจะเกี่ยวให้สัตว์กินก็ได้ ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2-2.5 ตันต่อไร่ต่อปี

หญ้ากินนีสีม่วง เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นตั้งเป็นกอ แตกกอได้ดี ใบใหญ่ ใบดกอ่อนนุ่ม เหมาะแก่การตัดสดให้สัตว์กิน ทนร่มเงาได้ดี ใช้หน่อพันธุ์หรือเมล็ดปลูกก็ได้ แต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2.5-3.5 ตันต่อไร่ต่อปี
หญ้าเนเปียร์ เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลำต้นเป็นกอ ลักษณะลำต้นคล้ายอ้อย มีใบมาก ชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 3-4 ตันต่อไร่ต่อปี

2. พื้นที่ลุ่ม
หญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี มีลำต้นทอดนอนไปตามพื้นผิวดิน ต้นอ่อนจะตั้งตรง เจริญเติบโตได้ในดินทรายจนถึงดินเหนียวทนแล้งและทนน้ำท่วมขัง ปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 5-7 ตันต่อไร่ต่อปี
หญ้าอะตราตัม สามารถขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดหรือหน่อพันธุ์ก็ได้ ลักษณะต้นเป็นหญ้ากอใหญ่ ใบกว้าง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำ ดินเป็นกรด และมีน้ำขังบ้าง เหมาะสำหรับตัดให้สัตว์กิน ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2.5-3.5 ตันต่อไร่ต่อปี

หญ้าพลิเคทูลั่ม เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นตั้งเป็นกอ เจริญเติบโตได้ในดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทนต่อสภาพแห้งแล้ง และน้ำท่วมขัง ปลูกโดยใช้เมล็ดหรือหน่อพันธุ์ ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 1.5-2.5 ตันต่อไร่ต่อปี

ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมในการปลูกหญ้า?
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกหญ้า คือ: ช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เพราะดินมีความชื้นเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดหญ้า และดินไม่ฉ่ำน้ำจนทำให้เมล็ดเน่าเสียหาย โดยมีข้อแนะนำดังนี้
หากดินที่ระดับความลึก 50 ซม. จากผิวดินมีความชื้น จะช่วยให้เมล็ดงอกได้ดี
หากดินจากระดับความลึก 20 ซม. แห้งไม่ควรปลูก ให้รอฝนตกอีกรอบ
เมื่อเมล็ดพันธุ์หญ้าได้รับความชื้นเหมาะสม จะงอกขึ้นมาภายใน 7 - 10 วันหลังปลูก
ไม่แนะนำให้ปลูกหญ้าช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เพราะมักจะมีฝนตกหนัก อาจเกิดการพังทลายของดินและเมล็ดพันธุ์ถูกน้ำพัดหนีไป

หากมีผู้สนใจจะหาพันธุ์หญ้าได้จากที่ไหนบ้าง?     
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ โทร 0-2653-4489 หรือ ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต่างๆมีอยู่ 29 แห่งได้ ในวันและเวลาราชการ มีหน่อพันธุ์หญ้าไว้บริการฟรี ส่วนเมล็ดพันธุ์หญ้ามีจำหน่ายในราคาถูก หญ้ารูซี่กิโลกรัมละ 85 บาท


บทสรุป
            เลี้ยงวัว 1 ตัวในแปลงหญ้าอาจจะมีอัตราเจริญเติบโต 300-400 กรัม/วัน คิดเป็นราคาเพียง 15 บาท ดูเหมือนว่าจะมีผลตอบแทนน้อย ถ้าเลี้ยง 5 ตัว ปลูกหญ้า 5 ไร่ ใช้เวลาตัดหญ้าตอนเช้า 30 นาที ตอนเย็น 30 นาที วันละ 1 ชั่วโมงก็เพียงพอกับความต้องการของวัวทั้ง 5 ตัวแล้ว ยังมีเวลาเหลืออีกมากมายไปทำงานอย่างอื่นได้อีก15 บาท/วัน หรือ 75 บาท/วัน ในเวลา 1 ปี คิดเป็นเงินเท่าไร บางคนอาจจะบอกว่า เท่านี้เองหรือ บางคนอาจจะบอกว่า โอโฮตั้งเท่านี้เชียวหรือ คนที่มีเงินเหลือเก็บขนาดนี้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่คนจน

            จากแนวคิด “ปีนี้ปลูกหญ้า ปีหน้าเลี้ยงวัว ไม่กลัวจน” ได้รับการต่อเติมเป็น “ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ขจัดความยากจน เลี้ยงวัวในแปลงหญ้าเสริมคุณค่าด้วยกระถิน ปลูกหญ้าสวนครัวเลี้ยงวัวหลังบ้าน ได้พลังงาน (ก๊าซชีวภาพ) ทดแทน หากอดออมเหลือเงินนับแสน พ้นจากความแร้นแค้นและยากจน” ซึ่งวลีดังกล่าวล้วนแต่ให้กำลังใจแก่ผู้ที่คิดเลี้ยงวัวไว้เป็นออมสิน เป็นพื้นฐานการออม ในวันข้างหน้า เลี้ยงวัวต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องใช้เวลา ปีที่ 1 อาจจะเลี้ยงวัวเอาขี้ ปีที่ 2 เลี้ยงเพื่อเอาลูก ปีที่ 3 จึงจะได้ผลผลิตเป็นเนื้อ หรือเป็นนม

ที่มา dld.go.th
---Advertisement---