วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว

พื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว 
พื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว (บทความ11/2552)  เกษตรกรก็จะมีแปลงหญ้าคุณภาพดีให้ผลผลิตสูงเพียงพอสำหรับเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเกี่ยวหญ้าธรรมชาติจากพื้นที่ไกล ๆ เป็นการลดต้นทุนค่าอาหารหยาบให้กับเกษตรกร และมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ช่วยพยุงฐานะของครอบครัวให้พ้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

          หญ้าที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินั้น มีคุณค่าทางอาหารสัตว์ต่ำ ให้ผลผลิตน้อย และพื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะในปัจจุบันนับวันจะน้อยลงไม่เพียงพอสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค-กระบือจำเป็นต้องกินหญ้าเป็นอาหารหลัก หากเกษตรกรรู้จักปลูกหญ้าพันธุ์ดีในพื้นที่ของตนเอง เช่นพื้นที่บริเวณหัวไร่ปลายนา
หรือพื้นที่ว่างเปล่า ลงทุนปลูกเพียงครั้งเดียว ต้นหญ้าจะคงอยู่ได้หลายปี เกษตรกรก็จะมีแปลงหญ้าคุณภาพดีให้ผลผลิตสูงเพียงพอสำหรับเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเกี่ยวหญ้าธรรมชาติจากพื้นที่ไกล ๆ เป็นการลดต้นทุนค่าอาหารหยาบให้กับเกษตรกร และมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ช่วยพยุงฐานะของครอบครัวให้พ้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน

          อัตราการปลูกหญ้าเลี้ยงวัว ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของการเลี้ยงสัตว์ด้วย ถ้าเป็นดอนดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง อยู่นอกเขตชลประทาน ควรปลูกควรมีพื้นที่ปลูกหญ้าอย่างน้อย 2 ไร่ ต่อ วัว 1 ตัว จะเพียงพอในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ผู้เลี้ยงต้องเตรียมฟางหรือหญ้าแห้งไว้เสริมในช่วงฤดูแล้งด้วย ซึ่งแปลงหญ้า 1 ไร่ จะให้ผลผลิตหญ้าสดประมาณ 5 – 10 ตันต่อปี 

           ในวันหนึ่งๆ สัตว์ต้องการอาหารที่มีคุณภาพดี คิดเป็น อาหารแห้ง ประมาณ 2.5 – 3.5%  ของน้ำหนักตัว อาหารสด ประมาณ 10 -15% ของน้ำหนักตัว เช่นโคที่โตเต็มวัยแล้วมีน้ำหนักประมาณ 400 กิโลกรัม ต้องกินหญ้าสดประมาณ 40 กิโลกรัมต่อวัน

           การปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มแปลงหญ้ามากเกินไป จะทำให้ต้นหญ้าถูกแทะเล็มจนหมดและตายได้ หรืออาจทำให้หญ้ามีใบน้อย ไม่ค่อยแตกกอ เมื่อหญ้าคลุมแปลงหญ้าไม่ทั่ว วัชพืชมีมากขึ้น ทำให้หญ้าเจริญเติบโตช้า และผลผลิตต่ำ

          การทำแปลงหญ้าเลี้ยงวัวนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

          1. ประเภทถาวร เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องกันไป ปลูกครั้งแรกสามารถจัดการแปลงให้มีหญ้าคงอยู่ได้หลายปี แต่ผลผลิตจะลดลงเมื่อแปลงหญ้ามีอายุ 4-5 ปี จึงควรไถพรวนดิน หรือปลูกซ่อมเมื่อเห็นว่าแปลงหญ้าเริ่มโทรมลงแล้ว กรมปศุสัตว์แนะนำให้ปลูกหญ้า อะตราตัม พลิเคทูลั่ม แพงโกล่า เป็นต้น

          2. ประเภทหมุนเวียน เป็นแปลงหญ้าที่แนะนำให้ปลูกในที่ดอน ดินไม่ดี หรือเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรใช้พื้นที่ปลูกพืชไร่จนดินเสื่อมคุณภาพทำให้ผลผลิตพืชไร่ลดลง ให้ปลูกหญ้าในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 3 ปีแล้วสลับไปปลูกพืชไร่อีก 2 ปีจะทำให้ได้ผลผลิตพืชไร่สูงขึ้น เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น กรมปศุสัตว์แนะนำให้ปลูกหญ้า รูซี่ กินนีสีม่วง
ข้อมูลจาก กรมปศุสัตว์
---Advertisement---