วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปุ๋ยใส่มันสำปะหลัง

ปุ๋ยใส่มันสำปะหลัง
มันสําปะหลังเป็นพืชหัว ผลผลิตที่ใช้ประโยชน์คือ รากที่มีการสะสมอาหาร เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย สภาพดินที่ไม่มีน้ําขัง มีการระบายและอากาศดี มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) ระหว่าง 5.5-8.0 มีความต้องการปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 6-10 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม 8-12 กิโลกรัมต่อไร่ มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 10-30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน 500-2,500 มิลลิเมตรต่อปี

พันธุ์มันสําปะหลัง พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ระยอง 1 พันธุ์ระยอง 60 พันธุ์ระยอง 90 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ10-12 เดือน โดยใช้ระยะปลูกดังนี้

- พันธุ์ระยอง 1 ระยะปลูก 100x100 เซนติเมตร

- พันธุ์ระยอง 60 ระยะปลูก 60x100 เซนติเมตร

- พันธุ์ระยอง 90 ระยะปลูก 80x100 เซนติเมตร

แนะนำให้ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว เจ้าไหนก็ได้ เพราะมีแร่ธาตุเหมาะกับการสร้างหัวมัน ทำให้มีขนาดใหญ่ ทําการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ําให้กับพืชปุ๋ยสด ทุก 7 วัน อัตรา 2 ลิตรต่อไร่ เจือจาง 1:1,000 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยสด และหลังจากปลูกมันสําปะหลัง 15 วัน ให้ฉีดพ่นปุ๋ย อินทรีย์น้ําทางใบหรือลําต้นให้กับมันสําปะหลังหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือน จนถึงระยะเก็บเกี่ยวกรณีที่ปลูกพืชแซมในขณะที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ํากับมันสําปะหลัง ควรฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ําให้กับพืชตระกูลถั่วที่ปลูกแซมแทรกระหว่างแถวมันสําปะหลังด้วย หากเกิดการระบาดของโรคใบจุดสีน้ําตาล โรคใบจุดไหม้ ใบจุดขาว และแมลงต่าง ๆ เป็นต้น ให้ใช้สารสกัดธรรมชาติหรือ สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช ส่วนการกําจัดวัชพืชที่ปลูกในช่วง 2-3 เดือนแรกข้อมูลจาก : ซื้ออะไรดี.com
---Advertisement---